facebook
Strona GłównaGaleriaFilmy
Strefa przedszkolaka
Informacje o szkole
Strefa ucznia
Strefa rodzica
Biblioteka
Kronika
Egzaminy
ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ


Procedura naboru i rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2015/2016
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 5 lutego 2014 r.
Statut Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju

1. Kandydat na ucznia Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu-Zdroju powinien spełniać warunki określone przez szkołę. Zarówno on, jak i jego rodzice powinni akceptować jej statut i regulaminy.

2. W roku szkolnym 2015/2016 zostanie utworzona jedna klasa gimnazjalna, do której przyjętych będzie 28 uczniów, w tym 24 osoby zostaną przyjęte do szkoły według kryteriów zawartych w pkt 6 i 8, cztery miejsca ze względu na charakter szkoły pozostają do dyspozycji dyrektora.

3. Nabór kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum trwa od 16 marca do 12 czerwca 2015 roku.

4. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek powinien:
1) odbyć rozmowę (wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi) z dyrektorem szkoły lub wyznaczoną przez dyrektora osobą – termin spotkania ustalany jest telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły;
2) złożyć w sekretariacie szkoły:
a) wniosek rodziców o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły)
b) podanie ucznia,
c) życiorys,
d) świadectwo ukończenia klasy V (oryginał),
e) wypełnioną "Kartę informacyjną kandydata" (do pobrania w sekretariacie szkoły),
f) opinię wychowawcy;
3) złożyć do dnia 30 czerwca 2015 roku do godz. 15.00:
a) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
4) dostarczyć do 6 lipca 2015 r. do godz. 15.00:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
b) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
c) 2 zdjęcia opisane imieniem i nazwiskiem.

5. W przypadku, kiedy kandydatów do Gimnazjum jest więcej niż wynosi liczba miejsc przewidzianych na dany rok szkolny, powołana przez Dyrektora Szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyjmuje uczniów, obliczając punkty dla każdego ucznia według ustalonych kryteriów.

6. Kryteria przyjmowania uczniów.
1) Licząc punkty, uwzględnia się:
OCENY NA ŚWIADECTWACH (ukończenia szkoły podstawowej i klasy V) z następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, przyroda, matematyka, zachowanie wg przelicznika: celujący / wzorowe - 6 pkt, bardzo dobry / bardzo dobre - 5 pkt, dobry / dobre - 4 pkt, dostateczny / poprawne - 3 pkt, dopuszczający / nieodpowiednie - 1 pkt (maksymalna ilość punktów do uzyskania - 60);
PUNKTY UZYSKANE NA SPRAWDZIANIE przeliczane na punkty wg następującego przelicznika: język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent (maksymalna ilość punktów do uzyskania - 60)
2) Kandydaci uzyskują dodatkowe punkty, jeżeli:
a) uzyskali szczególne osiągnięcia w konkursach potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• na etapie powiatowym – 1 pkt
• na etapie wojewódzkim – 2 pkt.
• ogólnopolskim – 3 pkt.,
b) ktoś z rodzeństwa kandydata uczył się lub uczy się w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek – 2 pkt.,
c) pochodzi z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 2 pkt.,
d) pełnił ważne funkcje w samorządzie szkolnym potwierdzone opinią wychowawcy – 2 pkt.,
e) wykazywał się aktywną działalnością w grupach młodzieżowych i parafialnych potwierdzoną opinią Księdza Proboszcza lub katechety – 2 pkt.;

7. W przypadku, gdy o ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) sieroty;
2) osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
3) osoby wychowujące się w rodzinie niepełnej;
4) osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt 6.

9. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 2 lipca 2015 r., godz. 15.00 podaje do publicznej wiadomości – poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych szkoły – listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10. Uczniowie potwierdzający wolę nauki w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek zobowiązani są do 6 lipca 2015 r. do godz. 15.00 dostarczyć:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
3) 2 zdjęcia opisane imieniem i nazwiskiem.

11. Ostateczna lista przyjętych do szkoły ogłoszona zostanie – poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych szkoły – 7 lipca 2015 r. o godz. 15.00.

12. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu procedury naboru szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.Salezjanki dnia 02.03.2015 Kategoria: Bez kategorii · Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Polecane
287,959 unikalne wizyty
Design created by Salezjankli | Coded by Salezjanki
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2015 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.